Thema’s

KLIMAAT

Op 7 augustus 2021 verscheen het Zesde Rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De bijgevoegde Summary for Policymakers (SPM) geeft een samenvatting van de huidige kennis over de stand van het klimaat met de bijbehorende bewijskracht over hoe het klimaat verandert en de rol van de mens hierbij, over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, specifieke informatie over verschillende regio’s en hoe de door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen nog beperkt kan worden.

Er worden een aantal belangrijke conclusies getrokken, die door niemand meer ter discussie worden gesteld. Voor de luchtvaart zijn de volgende feiten van belang:

  1. het staat onomstotelijk vast dat menselijke activiteit de atmosfeer, de oceanen en de landmassa’s heeft opgewarmd; er is geen sprake van dat normale wisselingen in temperatuur door natuurlijke oorzaken een rol spelen en het tempo waarin de opwarming nu gaat is ongekend;
  2. de opwarming beïnvloedt nu al ieder bewoond gebied op aarde;
  3. de oorzaak is de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2 en methaan met een afzonderlijke bijdrage van vliegtuigstrepen (aviation trails);
  4. vele veranderingen zijn al onomkeerbaar over een periode van eeuwen tot millennia;
  5. om ook maar n de buurt te komen van de doelstelling van het klimaat akkoord van Parijs moet de uitstoot naar minimaal nul; dan zal de opwarming mogelijk ‘beperkt’ zijn tot 2 graden Celsius.

Geen enkele politicus kan meer om deze feiten heen en het groeiverdienmodel die de kern vormt van de Luchtvaartnota kan dus acuut de prullenbak in. De uitzonderingspositie van de luchtvaart zoals vastgelegd in 1944 in het verdrag van Chicago moet per direct worden opgeheven. Sterke krimp van de luchtvaart is het enige scenario dat ons rest. PVA zal dit op alle denkbare podia uitdragen.